تبلیغات
رهبرشهیدعبدالعلی مزاری - مطالب فروردین 1392
رهبرشهیدعبدالعلی مزاری
حق خواستن به مفهوم دشمنی با هیچ قوم وملیت افغانستان نیست.رهبرشهید
شما مطمئین باشید که ما در این جا در کنار شما هستیم و از خداخواسته ایم که در زندگی خود حقوق شما را هم از همه بگیریم و از خدا میخواهم که آن روز که حقوق شما را گرفتیم برای ما توفیق شهادت را بدهد که در بین شما به شهادت برسیم .

داستان های هزارگی

 منبع:hesarnai.com

ده جای که نفاق باشه آوجوی خشک موشه

چاشت روز بود افتاو مثل پرکیله آتیش ده زمی تا موشود آواز خروس از پیش درگه بلند بود یک دختر یک باچه یک بابه ده یک خانه کونه مصروف خوردن قورتی بود بابی دیست خوره لیسید، پس شیشت باچه و دختر مینو خوکل کل کده بد اوفتادند باچه کاسه ره سون خو کش کده و دختر سون خو. کشگیرکشگیر کده کاسه قورتی چپه شد بابی ازجای خو بال شد یک چپاک نرم ده سر باچه یک چپاک ماکم ده سر دختر بیچاره زد!
ـ اوگیل سیالینگی برده کاسه ره ده غول خانه سر نوکسار کدین دو نفر ده یک خانه چم نموشین؟
گل بیگم: بابی مجید آدم ره نان خوردو نمیله ………
مجید: ایسر خورده روغوره ده پیش خو کش مونه، یک قیله دختر ایقس چیم سفید که آلی ده جان از ما شیرک شده.
بابی قد دوم چیم خو سون آردویشی بد بد سیل کد. او زاوزدا، دیگا از شومو دو نفر چیز یاد بیگره .سریک کاسه مینی خو جورنمیین. او وخت موگین که اوغانستان جور نموشه چند دقه تیر شد بابی بیری خو کوی کد: اتی مه بیه کاسه ره جم کو که ای گیل خدا زده قورتی ره ده غول خانه چپه کد. بابی مجید و گل بگم ره کوی کد: اینجی بایین که بلدی شوم یک نقل کنوم که دیگه مینی خو بد اتفاق نشین که آدم دشمن شاد موشه. بابی شروع کد ده قیصه: بود نبود یک مرده که بود قد خاتون خو تنا ده یک خانه زندگی موکد مرد که روی خو سون خاتون خو بال کد: برو یقس نان قد یک کم دوغ بلدیم بیرو که بوخروم. امروز دلیم است که ده غولجه تو ده ایشکار بوروم .
زنکه:از ای شکار کده یک باربوته بیروکی مانان ره سیاکنوم. ایره قم دوقد دوقد شده آرروزده کو موری ده ایشکارتاآل ره یک دانه تاولی ره ام نکوشتی.
مرده که تیزتیز نان ودوغ ره خورد تفنگ پنچ تیره خوره پلته کش کیده سون کوه ریی شد
ده بغل کوه سوخته بغل بال شد گیردگوشه خو سیل کد قصددشت که طرف کو غولجه تو بوره گیردگوشه خوسیل کد دید که یک دنه خرس کته ده نیزدیک زرد جابه ده قد شیلبو شورموخره ازسرسوخته بغل طرف درنگ آوتو تا شد که کمک آو بوخره ده اشکارخرس بوره.آوخورد طرف زرد جابه ارکت کد دید که خرس ده قد شیلبو سوته موپاله یک دنه چوی شیلبوره مونتی کد اوره پوست کد پوست شی ره کمر خو بسته کد چوی شی ره رقم چوپونو وری ده پاس گردون خو القه داد طرف سرشیلبونگ بال شد مردکه چورتی شد ده دل خوگفت که ازپشت شی بوروم که چیزکارمونه!
ده سرکو رسید دید که خرس سوته خو ده پشت سرخوتاشه کده اموتو موره. مردکه ازپشت شی اموتو مورافت دیدکه ده میدون رستم یک دانه خوک قد سه دانه تورپه شی موندی لالگ خورده ریی یه. خرس خود خوره ده نیزدیک خوک رسند مرد که ده پشت سنگ تاشه شد خوک رفت لالگ کند و از سه دنه تورپه شی دو دانه شی آشتی یک دانه شی قار ده یک گوشه شیشته لالگ نمو خورد. خوک آرچی زاری کد تورپه قاروگ شی آشتی نشد خوک لالگ کند و رفت. خرس از وخت استفاده کد خود خوره ده چوچه خوک نیزدیک کد یک فکر ده سر سرشی زدیک تخته سنگ کیته ده نیزدیک چوچای خوک پیداکد. دو دانه سنگ ره آورد بلدی خو زینه جور کد رفت ده نیزدیک چوچه گون خوک قد سوته ده پاس سریک دانه شی زد خودشی توتا کد. ده سر تخته سنگ بال شد مگم خوگ بیچاره نتنیست پس رفت پالوی چوچای شی دو دقه قینقیرا کد، پس رافت لالگ کند و خرس چوچه دومی ره ام قد سوته ده پاس سرشی زد خودشی بیسم روی ده گریزشد. خوک بیسم ازپشت شی سم شد. مگم مثل دفه اول خرس جان ره به چت کد خوک آماد ده پالوی چوچه خیشیموگ لالگ پوست کده ده دان شی داد چوچه خیشیموگ آوول آوول قورد موکد ده دفه سوم دل مرد که تا قد نکد امی که خرس رافت سون تورپه خوک مردکه رافت زینه پایه خرس ره خراب کد. امی که خرس چوچه سومی ره قد سوته زد خود شی دوید سون تخته سنگ، مگم دید که زینه پایه شی خراب شده یک دفه دو دفه خرس پیشلو خوگ ازپشت شی ده گیرد سنگ دویدند. مگرم خوک ده آخر اشکیمبه خرس ره کود کد. مرد که تفنگ ره بال کد خوگ ره ام زد. وقتی قیصه بابی به این جی رسید نوسه گونشی گفتند: بابی جان اگه امو یک دانه تورپه خوگ قد دیگای خو بد نفاقی نموکد خوک مجبور نمو شد که او واره ایله کده پشت لالگ زیاد بوره و خرس چوچای شیره بوکشه بابی گفت اره اتیمه نفاق غلبه بلایه.                                        محمد عارف حصارنای 20 دلو91

نوع مطلب : داستان هزارگی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 29 فروردین 1392
منبع سایت hesarnai.com

غزنه امروز یکی از ولایات 34 گانه افغانستان به منزله پایتخت تمدن فرهنگی اسلامی حقانیت ادعا شهر 99 اولیاء را به ثبوت رسانده جلال و پارینه ای پایتخت امپراطوری های بزرگ را نیز صحه می گذارد که دانایان و عارفان بزرگ آن عصر آب و نمک خوار دیار غزنه بوده است. شهر غزنه نه تنها آبیده و آبده های اسلامی را به خود جا داده بلکه آدبه های قبل اسلام غزنه که جزء از میراث تکامل و فرهنگ انسانی بوده و د خود قدر و ستایش خواهد بود.

بالا حصا غزنه همانند بالاحصار آنطوریکه قدما می پندارد یک پایگاه عبادی بودایی بوده با رسد به یک در نظامی که در ایام باستان دارای چهار باب و یک معبد که عمارت های درون حصار از اطاق و طاقچه های به عرق بودایت مزین است کم و بیش هنوز هم پیدا است. ولسوالی غزنه که جزء ملحقات این ولایت دارای آبینه و آبده های گوناگون است که بعض شان با تثبیت ریخت و ساخت اش مانند بت 11 متره ککرک و از باب السنه مانند شهر خوات که مطابق (5م عصر کنیشکاه بزرگ معبد بودایت بوده، در ولسوالی قرباغ غارای نی قلعه (حصارنای) غارهای همای قلعه، غارهای موشک و غارهای کته غار، سرشار، کوه دیدو الی غارهای شاه علیاتو که تسلسل را تحت یک نظام افاده می نماید هنوزهم نمی دانم که آبینه ای اسلامی دارد یا ماقبل الاسلامی.

حضرات یونیسکو برای احیای میراث فرهنگی اسلامی که کمر بسته اند آیا وانمود خواهد ساخت که پی آمد تهاحم سرداری که در آن برهه ای از زمان غزنی را غور غزنی نموده چه تعداد آبیده ها خساره مند یا نابودد شده است و بازهم قابل پرسش است که آبده های قبل اسلام که میراث فرهنگی بشریت محسوب است چون شهر خوات و بت نابود شده ککرک را سیماسازی خواهند کرد و یا درمود غارهای عجیب و غریب حصار نای تجسس و تفحص انجام خواهد داد تا تثبیت گردد که پنجه های بشر و بازوان توانای چه انسان ها با آن همه حوصله مندی شاه کار های انسانی را به بشر میراث گذاشته اند.

ما چندان دلخوش نمی کنیم، زیرا که یونیسکو اگر کاری را از پیش میبرد تا حال انجام داده بود و نا گزیر چشم به راه می مانیم تا وطن داری که علم جیولوجی می داند به حفریات و ساخت و ساز را بلد اند در باره کاوش و حقانیت مکنت را به ثبوت رسانند. ما که مدیون مادر وطن هستیم به ساخت و ساز ظاهری و اهمیت کاربردی اش در رابطه با ایران و توران در نظر داشته به قیاس می نیشینم، زیرا که کوه مامی کلاه و کوه گهواره، عاج بنوش و کوه پایه های حصار و همای قلعه و کوه شامیخ دیدو وکوه رستم که خواهرزاده داراب کابلی و جوان پهلوانان افسانه ای عصر خود بوده را بر علاوه آب و هوا و پیداوار و مردم ساکن در این حیطه ها و انعام و احشام اش به کاوش گرفته مشوق از خود بهتران خواهم شد.

ما قبلا اشاره کردیم که تسلسل در نظام، مراد برآن است که انتخاب قله ها در نخست اگر اهمیت استراتیژیک نظامی را افاده می نماید چون ارتباطات آن عصر از آتش افروزی و ایجاد گردباد و صدای طبل و نغاره شکل می گرفت که باید تمام جوانب را با در نظرداشت مراتع و چراگاه های دایمی چون کوه هود، دشت هفتاد مادیان، و دشت یغلاب و ده بدی تا تاس سبزینه ناهور را نیز در نظر داشت.

تا ملاقات دیگر تف از جگر تافته مسعود سعد سلمان همدانی که یگانه مکتوب در باره حصارنای است من باب حسن نیت تقدیم حضور تان…..

نالم زدل چو نای من اندر حصار نای

پستی گرفت همت من زین بلند جای

نی زحسن نای بیفزد جای من

داند جهان که مادر حسن است حسن نای

ادامه دارد ….

پست آشنا

یاهو


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 27 فروردین 1392
نگاره: ‏رژه ارتش کره شمالی !!

دلم نیومد این عکسو نذارم 
خـــــعلـــی کف کردم :O‏
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 26 فروردین 1392
 ولایت زیبا و تاریخی غزنی امروز 24 حمل 92 رسما بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام با حضوراراکین دولتی نماینده گان هردو مجلس سفرا ونماینده گان کشور های اسلامی ودوست انتخاب شد.کارشناسان براین باوراند که: اعطای این لقب به شهر باستانی غزنی، از اهمیت ویژه ای برخودار است. وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورنیز، اعطای لقب پایتخت تمدن اسلامی در آسیا به شهرغزنی را بسیار مهم توصیف کرده ;و این امتیاز تاریخی را افتخار بزرگی برای افغانستان قلمداد کرده است.
اه غزنی آن حریم علم و فن
مرغزار شیرمردان كهن
خفته در خاكش حكیم غزنوی
آن حكیم غیب، آن صاحب مقام
ترك جوش رومی از ذكرش تمام
من ز پیدا، او ز پنهان در سرور
هر دو را سرمایه از ذوق حضور
هر دو را از حكمت قرآن سبق
او ز حق گوید من از مردان حق
در فضای مرقد او سوختم
تا متاع ناله ی اندوختم.علامه اقبال لاهوری
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 24 فروردین 1392

یک عضو مجلس: برخی اساتید پوهنتون ها از محصلان سوء استفاده اخلاقی می کنند

نجیب الله نصیح - کابل
چهارشنبه ٢١ حمل ١٣٩٢ ساعت ١٥:٣٠

محمد عارف رحمانی، عضو ولسی جرگه از عملکرد شماری از استادان دانشگاه های کابل، انتقاد کرده و گفت: "اظهاراتی وجود دارد که برخی از استادان دانشگاه های کابل از دانشجویان سو استفاده جنسی و اخلاقی می کنند".
آقای رحمانی به خبرگزاری بخدی گفت: "مشکلات اساسی در ماده لایحه امتحانات است و برای از بین بردن مشکل باید هر چه زودتر لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی تغییر کند."
رحمانی می گوید، برخی از استادان دانشگاه های کابل از دانشجویان می خواهند که به صورت غیر اخلاقی با آنان ارتباط برقرار کنند یا در غیر آن از دانشگاه اخراج یا نمره برای شان داده نمی شود."

رحمانی از قانون امتحانات موجود در دانشگاه های کابل به شدت انتقاد کرد و گفت که در هیچ محل اکادمی و دانشگاه های جهان این سیسیتم وجود ندارد. رحمانی از قانون امتحانات موجود در دانشگاه های کابل به شدت انتقاد کرد و گفت که در هیچ محل اکادمی و دانشگاه های جهان این سیسیتم وجود ندارد.
رحمانی از قانون امتحانات موجود در دانشگاه های کابل به شدت انتقاد کرد و تاکید کرد که در هیچ محل اکادمی و دانشگاه های جهان این سیستم وجود ندارد.
او افزود که شماری از استادان دانشگاه های کابل از امتحان یک شمشیر "آهنین ساخته" و از این طریق، کسانیکه را که از زبان، چهره و یا ولایت آنان خوش شان نیایند را منفک می کنند.
این نمایند مردم در ولسی جرگه تاکید کرد که وجود برخی فضاهای غیر اخلاقی در دانشگاه های کابل باعث اخراج شماری از محصلان شده است.
گفته می شود که بیش از 500 محصل دانشگاه های کابل در یک یا دو مضمون از سوی استادان ناکام اعلام شده و سپس از پوهنتون اخراج شده اند.
براساس برخی گزارش ها قرار است این دانشجویان به زودی اعتصاب غذایی کنند.
شماری از محصلان دانشگاه های کابل دلیل اخراج شان را مشکلات قومی، زبانی و مذهبی با استادان شان عنوان کرده اند.
به گفته آنان شماری از استادان دانشگاه های کابل، به همین بهانه ها محصلان را از دروس شان منفک می کنند.
عتیق الله تمکین، محصل سال سوم دانشگاه پول تخنیک کابل به خبرگزاری بخدی گفت: "دلیل اصلی منفک شدن ما برگزاری برنامه لوی جرگه عنعنوی و مشکلات های زبانی، قومی است."
تمکین افزود که شمار زیادی از محصلان در یک مضمون به شکل عمدی ناکام مانده و سپس از دانشگاه اخراج شده اند.
او(تمکین) گفت: "شماری از جوانان فعال که می خواستند برای دیگران ذهنیت سازی کنند، ‌استادان، آنها را به بهانه های مختلف از دانشگاه اخراج کردند."
با این حال، عارف رحمانی می گوید که سپری کردن امتحانات سمسترهای دانشگاه به "بلایی بزرگ" برای دانشجویان تبدیل شده است.

گفته می شود که بیش از 500 تن از محصلان دانشگاه های کابل در یک یا دو مضمون از سوی استادانشان دراب (منفک) شده اند. گفته می شود که بیش از 500 تن از محصلان دانشگاه های کابل در یک یا دو مضمون از سوی استادانشان دراب (منفک) شده اند.
آقای رحمانی افزود که استادان دانشگاه ها باید براساس دستورات پیامبر اسلام و مهربان با شاگردان شان برخورد کنند.
او گفت: "تمدن ها به اساس تشویق ساخته شده و این کارهای استادان دانشگاه های کابل مشکلات بزرگی را برای مردم افغانستان خلق می کند."
رحمانی گفت اسنادی وجود دارد که درصورت فاش شدن آن، مردم شماری از استادان دانشگاه ها را اعدام خواهند کرد.
خلق بحران برای مردم
محمد عارف رحمانی می گوید که ادامه روند منفک کردن دانشجویان برای مردم کشور بحران خلق خواهد کرد.
او تاکید کرد که منفک کردن محصلان تعصبات، مسایل زبانی، سمتی و قومی را دامن خواهد زد.
او گفت: "منفک کردن محصلان، به کشور ضربه بزرگ می زند، بخاطریکه آن ها بچه های فقیر اند و دوباره تحصیل خود را ادامه داده نمی توانند، بی سواد باقی می مانند."
رحمانی تاکید کرد برای اینکه در آینده بحران در کشور ایجاد نشود، روند امتحان یک چانسه، دوچانسه و سه چانسه از سوی وزارت تحصیلات عالی تغیر داده شود.
برخورد استادان شرعیات با دانشجویان هنرها

در همین حال، شماری از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل از عملکرد استادان شرعیات به شدت انتقاد کرده و می گویند که آنان همه‌ مضمون ها بدون شرعیات را حرام می دانند.

حسن خان، محصل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل به خبرگزاری بخدی گفت که استادان شرعیات کوشش می کنند که دانشجویان هنرها را منفک کنند.
او(حسن خان) افزود که فردی به اسم احمد ضیا دانش، یکی از استادان دانشکده شرعیات، به سبب مشکلات شخصی محصلان را سه چانسه کرده و منفک کرده است.
حسن خان گفت: "ضیا دانش از من سوال کرد که در کدام دیپارتمنت درس می خوانی، بعد من به او گفتم که در موسیقی، او به من گفت که من ترا منفک می کنم، موسقی رشتیه درست نیست و حرام است."

 خبرگزاری بخدی کوشش کرد که دراین مورد، نظریه استادان دانشکده هنرهای زیبا و شرعیات را داشته باشد اما موفق نشد.

خبرگزاری بخدی

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 21 فروردین 1392
بیانیه خانواده دیپلمات آمریکایی که در افغانستان در مسیر تحویل کتاب به یک مدرسه محلی در ولایت زابل کشته شد.

جهان امروز یک روح واقعا زیبا را از دست داد. دختر ما آن، کارمند خدمات خارجی، در مسیر تحویل کتاب به یک مدرسه محلی در ولایت زابل افغانستان درحین خدمت به کشور خود کشته شد. او سه سال پیش پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به کادر خدمات خارجی پیوست و چه جای بهتری از آن برایش؟ آن کاملا عاشق کارش بود. اولین ماموریت او در کاراکس، پایتخت ونزوئلا بود. او سپس برای کار در سفارت ایالات متحده در کابل داوطلب شد و از ژوئن ٢٠١٢ در آنجا آغاز به کار کرد. او به عنوان افسر دیپلماسی عمومی از فرصت ها برای همکاری مستقیم با مردم افغانستان بهره می برد و همیشه به دنبال فرصت برای تعامل و تاثیرگذاری بر زندگی افرادی که در یک کشور جنگ زده زندگی می کردند بود. ما از اینکه می دانیم او هنگام انجام کاری که آن را دوست داشت و اینکه با تاثیرگذاری مثبت به کشورش خدمت می کرد جان باخت، احساس آرامش می کنیم. او یک انسان فوق العاده، قوی، باهوش و دوست داشتنی بود. آنی تو ما را خیلی زود ترک کردی؛ ما عاشق تو هستیم و دلمان برای تو خیلی تنگ خواهد شد.
تام و مری بت اسمدینگهوف.

همچنین بیانیه وزیرامورخارجه کری در این باره http://go.usa.gov/T3HG
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 20 فروردین 1392

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح تازه ای را برای تهیه نقشه مغز انسان رونمایی کرده است.

او در مراسمی در کاخ سفید یک سرمایه گذاری اولیه به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار را برای روشن کردن چگونگی کارکرد مغز انسان و شناخت بهتر بیماری هایی مثل آلزایمر و صرع اعلام کرد.

این پروژه توسط دانشمندان دولتی و بخش خصوصی انجام خواهد شد.

آقای اوباما گفت که طرح هایی مثل "پروژه نقشه ژنتیکی انسان" باعث دگرگونی علوم ژنتیکی شده و او اکنون می خواهد همان کار را در مورد مغز انجام دهد.

آقای اوباما در مراسمی که صبح سه شنبه در کاخ سفید برگزار شد مغز انسان را "یک راز بزرگ" توصیف کرد که لازم است گشوده شود.

او گفت که انسان می تواند کهکشان های دوردست و ذراتی کوچکتر از اتم را شناسایی کند اما هنوز راز ماده ای که فاصله میان دو گوش را پر کرده نگشوده است.

یکی از اهداف اصلی این پروژه تلاش برای درمان بیماری هایی است که مغز را هدف می گیرد.

آقای اوباما گفت: "تصور کنید با گشودن این معما چه می توانیم انجام دهیم. تصور کنید زمانی را که هیچ خانواده ای مجبور نخواهد بود شاهد گم شدن عزیزی در پشت نقاب پارکینسون باشد یا با صرع دست و پنجمه نرم کند."

گفته شد که این پروژه با دادن ابزارهای لازم به دانشمندان برای دست یافتن به تصویری پویا از مغز هنگام فعالیت و درک بهتر چگونگی فرآیند تفکر و یادآوری باعث دگرگونی علم مغزشناسی خواهد شد.

این پروژه که در سال ۲۰۱۴ شروع خواهد شد توسط موسسه ملی بهداشت آمریکا (ان آی اچ)، سازمان پروژه تحقیقات پیشرفته دفاعی (دارپا) و بنیاد ملی علوم (ان اس اف) اجرا خواهد شد.

فرانسیس کالینز مدیر موسسه ملی بهداشت که در مراسم صبح سه شنبه در کاخ سفید سخن گفت در مصاحبه ای با بی بی سی گفت: "فکر می کنم این مهیج ترین طرح در زمینه علوم زیستی باشد که پس از مدت ها ظاهر می شود. تلاشی برای درک بهتر پیچیده ترین عضو بدن یعنی مغز انسان و به کار بستن آن به شکلی که به شناختی موثر برای پیشگیری و درمان فهرست بلندی از بیماری ها منجر شود. از آلزایمر و اوتیسم تا صرع و صدمه دیدگی مغز و اسکیزوفرنی."

او گفت که این پروژه چندین سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت.

از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه در این پروژه برای توسعه فناوری های تازه برای تحقیق درباره چگونگی تبادل میلیاردها سلول منفرد مغز استفاده می شود.

و این موضوع از عنوان پروژه هم پیداست که "تحقیقات مغز از طریق پیشبرد فناوری های بدیع عصب شناسی" که مخفف انگلیسی آن "برین" است نامگذاری شده.

دانشمندان همچنین بر چگونگی ثبت، ذخیره و پردازش اطلاعات در مغز و رابطه عملکرد مغز با رفتار تمرکز خواهند کرد.

آقای اوباما گفت که هرچند درک ما از مغز بیشتر شده اما هنوز راه درازی در پیش است.

این پروژه همچنین با شرکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

"موسسه علوم مغز الن" متعهد شده سالانه ۶۰ میلیون دلار برای پروژه های مربوط به ابتکار "برین" هزینه کند و "موسسه سالک برای مطالعات بیولوژیکی" ۲۸ میلیون دلار تخصیص داده است.

یک کمیته رعایت مسائل اخلاقی بر این مطالعات نظارت خواهد کرد.

اخیرا در اروپا نیز پروژه مشابهی اعلام شده بود. حدود ۸۰ موسسه تحقیقاتی اروپا و بعضی از کشورهای غیراروپایی در "پروژه مغز انسان" کار خواهند کرد که تصور می شود بیش از یک میلیارد یورو هزینه آن شود.

هدف این پروژه هم دست یافتن به معالجات تازه برای بیماری های مغز و اعصاب است.

در شرایطی که دولت آمریکا برای مقابله با مشکل کسری بودجه در تقلاست، آقای اوباما گفت که سرمایه گذاری در علوم ارزشش را دارد چرا که باعث ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد می شود.

آقای اوباما گفت که تحقیقات علوم پایه "نیروی محرکه رشد است."

او گفت آمریکا نمی تواند فرصت ها را از دست بدهد درحالی که باقی جهان پیش می تازد.

نوع مطلب : صحی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 فروردین 1392

آلبوم عکس: کره زمین، آن گونه که ندیده اید

 • Solarturm-Anlage in Sevilla (Spanien) © eoVision/DigitalGlobe, 2011, distributed by e-GEOS

  کشتزارهای عظیم آینه

  در شهر سویل در اسپانیا، هزاران آینه تابش خورشید را به دو برج راکتور خورشیدی با نام های "پلانتای ۱۰" و "پلانتای ۲۰" منتقل می‌کنند. به این ترتیب حرارتی ۱۰۰۰ درجه ‌ای تولید می ‌شود که می ‌تواند به انرژی ‌های دیگر تبدیل شود. اندازه هر آینه حدود نصف زمین تنیس است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 فروردین 1392

وزارت خارجه کوریای شمالی با نشر اعلامیه ای، ایالات متحده امریکا را تهدید به حمله اتمی کرده و هشدار داده است که در صورت عدم خروج نظامیان امریکا از کوریای جنوبی با این کشور همسایه اش نیز جنگ را آغاز می کند.این اعلامیه امروز از سوی وزارت خارجه کوریای شمالی نشر شده و "جدی" ترین تهدید در سال های اخیر علیه امریکا خوانده شده است.
در اعلامیه وزارت خارجه این کشور آمده که ایالات متحده در صدد حمله اتمی به این کشور است و پیونگ یانگ قبل از انجام این حمله، به امریکا حمله اتمی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی KCNA کوریای شمالی، گزارش داده که راکت های دوربرد که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد به اهداف امریکا و کوریایی جنوبی مستقر شده است.
به گزارش این خبرگزاری، این راکت ها، قابلیت پرتاب تا فاصله 15 هزار، 4500 و 2500 کیلومتر را دارد.
کوریای شمالی تهدید کرده است که هر منطقه از امریکا را که اراده کند، هدف قرار خواهد داد.
وزارت خارجه این کشور اعلام کرده است که این حمله به هدف حفاظت تمامیت ارضی این کشور از حمله اتمی امریکا صورت خواهد گرفت.
احتمال وقوع جنگ دو کوریا
لحظات پس از نشر هشدار کوریای شمالی علیه امریکا، شورای امنیت ملی سازمان ملل، سطح تحریم ها علیه پیونگ یانگ را شدت داد.
بی بی سی گزارش داده است که تمامی پانزده عضو شورای امنیت به قطعنامه تشدید تحریم رای مثبت دادند.
تحریم های قبلی علیه کوریای شمالی، این کشور را با مشکلات اقتصادی عمده ای مواجه کرده و دسترسی به مواد اساسی در آن کشور را سخت کرده است.

وزارت خارجه کوریای شمالی، دولت امریکا را مسئول تدوین این قطعنامه دانسته و گفته که ایالات متحده در صدد زمینه سازی حمله اتمی به کوریای شمالی است.کوریای شمالی گفته است که امریکا از کوریایی جنوبی به یک کشوری برای نبرد اتمی استفاده می کند.
این کشور در این مورد به سال های 1950 و 1953 اشاره کرده است، سال های که کوریایی جنوبی به حمایت کشورهای بین المللی جنگ را علیه کوریایی شمالی آغاز کرد.
این جنگ پس از امضای توافقنامه "ترک مخاصمات" در سال ١٩٥٣ خاتمه یافت اما هنوز هم بین دو کوریا و امریکا قرارداد صلح امضا نشده است.
به گزارش بی بی سی، هنوز هم شرایط جنگ در شبه جزیره کوریا برقرار است.
پس از امضای توافقنامه ترک مخاصمات، نیروهای امریکا در کوریایی جنوبی مستقر شدند، حال کوریای شمالی از شورای امنیت خواسته است تا فورا برای برچیدن این نیروها اقدام کند.
وزارت خارجه کوریای شمالی هشدار داده است، در صورت که شواری امنیت به این خواست پیانگ یانگ رسیدگی نکند، آتش بس سال 1953 شکستانده خواهد شد و بالای کوریای جنوبی حمله خواهیم کرد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 10 فروردین 1392


یازدهم حوت سال 1391 شاهد حضور میلیونی مردم پرشور وبااحساس کابل دررثای پدر ومراد شان مزاری بزرگ بود.

ازهرکوی وبرزن کابل فوج فوج باکوله باری ازاحساس ناب مردم بسوی مصلی بابه مزاری درحرکت بودند ازهرکه میپرسیدی میگفت برای تجدید میثاق با بابه مزاری میروند براستی مزاری چه کرد که اینهمه دردل مردم جاویدانه شد که حتی سنگدل ترین آدم ها وقتی که نام اورا میشنوند بی اختیار عنان ازکف میدهند واشک عشق وشور مزاری برچشمان شان حلقه میزند.

مزاری درصداقت وایمانش ثابت قدم بود وعملش درپشت سخنش قرار داشت هرآنچه میگفت او خودبدان عمل میکرد ساده میزیست هرجا اورا میدیدی چپن برک هزارگی بردوش وکوله باری ازدرد های چندین نسل بردوش !

غذایش ،غذای عسکر ومردمش بود بامردم میخندید وبامردم میگیرست او مردمش را بیشتر ازخودش وحتی فامیلش دوست میداشت بعد ازحادثه افشار وقتی برای اولین بار بامردم سخن میگفت سخت گریست .گریه ای او برای مردم بود که بیرحمانه بدون جرم وگناهی به مسلخ کشانیده شده بودند فقط به جرم انکه به قوم وملیت خاص تعلق دارند.

میگوید مزاری حتی درغم ازدست دادن بهترین عزیزان واعضای فامیلش اشک نریخت اما گریه ای او به شهیدان،بیوه زنان واطفال بی پناه افشار هزارا معنی دروجود خود میپروراند اشک مزاری سیل خروشانی شد که استوانه های ظلم وتعصب را فرو ریخت.

امروز بازماندگان بابه ندای هل من ناصرو ینصرنی بابه لبیک یاری گفتند امروز مردم برای هجدهمین سال پیامی به نخبگان سیاسی واجتماعی شان گوشزد کرد که بمسیر اصلی خط مزاری که همانا اتحاد مبارزه پیگیر ومردم دوستی است بازگردند.

تجلیل ازبابه مزاری باید برداشت وتحلیل ما ازاندیشه های آن راد مرد بزرگ را ازیک شور وعشق به یک شعور وعقلانیت تبدیل نماید.

حضور مردم درصحنه امروز کل پیام را متجلی میسازد که باتمام مشکلات موجود مردم هنوز درصحنه هستند وبرگیرد شمع وجود مزاری پروانه وار میچرخند میسوزند خاکستر میشوند وققنوس وار بار دیگر ازدرون خاکستر ودود وخاک برمیخیزند وروشنی میپراگنند.

تجلیل ازمزاری بازگشت به آرمان مزاری است واین نقطه عطفی درتاریخ افغانستان است.

بین حضور پرشور مردم درصحنه ومطالبات مشروع شان برای اصلاح نظام موجود رابطه مستقیم وجود دارد.

پیام امروز برای نسل ما ایسنت که همه بدانند که مردم افغانستان رهبران راستین خویش را میشناسند وآنهارا بامعیار های حرکت بابه مزاری میسنجند مستدام باد راه بابه مزاری.

محمد جواد حصارنایی

11 حوت 1391

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 8 فروردین 1392


درباره وبلاگ


آه از پرچمی که خونین است

مرگ یک قهرمان چه سنگین است

روح سر سبز باغ شد خاموش

مثل یک چلچراغ شد خاموش

آسمانِ رنج ما کجا شد

درد این قوم را خدا داند

دوستان!وقت،وقت احرام است

قصه ای عشق بی سر انجام است

هندو کش!گریه کن مزاری رفت

آن زلال همیشه جاری رفت

بلخ در سوگ و غزنه در گریان است

شب کابل شب شهیدان است

ای دریغ،از بلند قامت او

وآن علی گونه استقامت او

به نسیم بهار می مانست

به دم ذولفقار می مانست

حمزهُ انقلاب ما اوبود

آخرین انتخاب ما اوبود

آه ای دل ز دیده خون افشان

حمزه را کشتند حمزه کشان

دیگر ان کوهزاد با ما نیست

مرد جنگ و جهاد باما نیست

آنکه چون کوه استقامت داشت

خون او جوش صد قیامت داشت

صد چمن گل شکقته از خونش

وادی عشق گشته هامونش

این چه فریاد ها و زاریهاست

سنگر حق پر از مزاری هاست

او اگر نیست یاد او زنده است

ملت کوهزاد او زنده است

حرف آن استاد این باشد

مشت آن به که آهنین باشد.

مدیر وبلاگ : حصارنای
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یکی از این کاندید ها گزینه خوبی برای اینده افغانستان است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
<
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای رهبرشهیدعبدالعلی مزاری محفوظ است

تکتا تولز ابزار رایگان وبلاگ

تکتا تولزساخت کد موزیک آنلاین